Baráčnické regule dnes

Ilona  Jalovecká - 3.4.2006

Sobotecký posvícenský jarmark(pokračování)
Baráčníci v obcích se scházejí pravidelně každý měsíc, v Sobotce vždy první úterý v měsíci od 18.00 hodin v klubovně místních hasičů. Každý rok se konají výroční sedění obcí. Volební období je vždy dvouleté, tzn. že činovníci jsou voleni na dva roky. V jednom roce se koná výroční sedění hodnotící a v následujícím roce se uskuteční valné sedění volební, kde je voleno nové vedení.


     Pokud obec nemá svou rychtu, uspořádá vždy zasedání ve vhodných místnostech pohostinství nebo v klubovnách či shromažďovacích místnostech jiných spolků nebo organizací. Při zdobení místnosti se musí využívat spolkové výzdoby. V čele slavnostně vyzdobené místnosti (u příležitosti valných sedění) musí být předsednický stůl, uprostřed něhož, před místem rychtáře, jsou umístěny dva svícny. Svícny musí stát po levé i pravé ruce rychtáře. Uprostřed mezi svícny je umístěno rychtářské právo včetně stuh. Svíčky zapaluje služebník nebo rychtářem pověřený konšel těsně před zahájením sedění, a to opět na povel rychtáře, zapalují se sirkami a smolničkami, nesmí se použít zapalovače. Svíčky po zapálení musí hořet po celou dobu jednání.
Sobotecký posvícenský jarmark      Při příchodu na jednání je každému podávána staročeská pocta – chléb se solí. Poctu obvykle podávají dvě členky v národních krojích. Chléb musí být na ošatce přikrytý bílým ubrouskem a musí být nakrájen na krajíčky, nikoliv na kousky bez kůrek.
Členové baráčnické obce se na sedění dostavují ve svérázu (vyšívané halenky a košile) nebo v národních krojích.
     Služebníci se dostaví před rychtáře a nahlásí se do služby slovy: „Vážený sousede rychtáři, služebník obce se hlásí do služby.“ Rychtář odpoví: „Konejte svou povinnost.“ Poté služebník zapálí svíčky a přítomné vyzve k pořádku. Rychtář pak povstane a trojím poklepem rychtářským právem vyzve všechny přítomné k povstání a řekne: „ Z moci práva rychtářského zahajuji dnešní slavnostní sedění baráčnické obce v Sobotce, na kterém Vás srdečně vítám a přeji dobré odpoledne (večer, … podle doby, kdy se sedění koná). Posaďte se.
Dále pokračuje uvítání hostů, seznámení přítomných s programem, atd.
V případě volebního sedění nově zvolení činovníci slibují přiložením ruky na rychtářské právo a pronesením slova „Slibuji“, že budou poctivě pracovat dle baráčnických zásad a budou pomáhat druhým jak jen budou moct.
Na závěr slavnostního sedění se společně zazpívá „Baráčnická hymna“:

Na rychtě naší rádi se máme, milo je tu posedět a ze zpráv se dovědět, že tu práci svou dobře děláme a na konci roku druhým rozdáme.

Ref.: Baráčník, ten má vždy jen jeden cíl, pomoci druhým ze všech svojich sil. za vlast svou krásnou Bohu děkuje, jazyk český a národní zvyky nade všechno miluje.

Přičiň se každý, co síla je tvá, aby lid náš lépe žil, z celé duše utužil pouta bratrská ve své otčině, láskou k vlasti, národu a svojí rodině.


     Tyto základní regule jsou stejné pro všechny baráčnické obce, župy i Veleobec. Konkrétně byla jmenována Sobotka, ale zásady je nutné dodržovat ve všech obcích a mezi všemi baráčníky. Věřte nebo nevěřte, když slyšíte oslovování „tetičko“ a „sousede“, když se pohybujete mezi krojovanými skupinkami, když máte možnost do sebe vstřebávat atmosféru baráčnických sedění a akcí, máte najednou pocit, že se ocitáte v úplně jiném století. Máte najednou pocit uvolnění, odreagování, přestane vám „dýchat na záda“ každodenní spěch a nervozita.
Sobotecké baráčnice ve svérázu      Kdo se vlastně může baráčníkem stát? Každý občan české státní příslušnosti, věku staršího 18 let. Každý, kdo se chce stát členem vlastenecko – dobročinného spolku, musí vyplnit „Žádost za přijetí do Obce“ a předat ji činovníkům územně odpovídající obce. Osoby mladší 18 let se mohou mezi baráčníky přihlásit rovněž, musí však mít souhlas svého zákonného zástupce a pak budou zařazeni do tzv. baráčnické chasy.

     Sobotečtí baráčníci se na svém slavnostním volebním sedění sešli už 29. 11. 2005, tedy v závěru loňského roku. Právě na tomto sezení byli nejen zvoleni noví činovníci, ale byl rovněž schválen plán činnosti pro rok 2006.

Plán akcí obce na rok 2006 :
- vždy první úterý v měsíci konat zasedání konšelstva
- dvě výjezdní zasedání konšelstva konat v zajímavých místech dle návrhu členů konšelstva
- trvale získávat především mladší nové členy do naší obce
- zúčastnit se pravidelně vítaní nových občánků na Městském úřadě Sobotka
- zajišťovat účast svých zástupců na veřejných plenárních zasedáních městského zastupitelstva, přenášet poznatky do konšelstva obce
- pomáhat při zajištění Tříkrálové sbírky spolu s Charitou
- zajistit naši účast na župním sjezdu s naším praporem
- uspořádat 2 zájezdy na zajímavá místa /jaro, podzim/
- podle požadavků Střediska městské kultury Sobotka se zapojovat do pomoci při organizaci festivalu Šrámkova Sobotka
- zajistit ozdobení a postavení májky na soboteckém náměstí
- podílet se na zajištění vzpomínkové akce na výročí pádu Semtinské lípy
- zajistit posvícenské koláče a již tradiční jejich prodej ve stánku baráčníků o soboteckém jarmarku, poskytnout pořadatele
- naše tety budou nadále pomáhat Charitě při prodeji zboží, budeme spolupracovat s Charitou podle jejich potřeb
- ve spolupráci s Příchvojankou uskutečnit posezení při muzice
- ve spolupráci s nejbližšími obcemi baráčníků se pokusit o obnovu spolupráce v okrsku, jak bylo dříve dobrým zvykem
- před vánočními svátky za pomoci dětí a učitelů ze ZŠ Sobotka uspořádat živý Betlém na soboteckém náměstí
- zajistit účast zástupců naší obce na výročních sezeních obcí V.župy, jakož i na výročním sedění V. župy
- zajistit zastoupení naší obce na župním plesu, přispět do tomboly na tento ples
- výroční sedění naší obce uskutečnit dne 19. 11. 2006

Kontrolu plnění bude provádět konšelstvo průběžně na svých seděních.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 23.4.2024 10:31:35 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------